Контролирани със SCADA процеси в хранителната индустрия

SCADA използва данни в реално време от машините и технологичното оборудване и ви позволява да управлявате оптимално и гъвкаво цялостния производствен процес на храни или напитки.

Архитектура на SCADA система за хранително-вкусовата индустрия
SCADA системата може да обхване всички етапи на производството или да се приложи частично за производствени линии, технологично оборудване, пакетиращи машини, хладилни инсталации и др.

Какви се предимствата от въвеждане на SCADA? Ето някои от тях:

Управление на рецепти

SCADA може да се използва за автоматично задаване на предварително създадени рецепти в системата, което премахва необходимостта от ръчен контрол всеки път, когато започва производството на нова партида хранителни продукти. Гарантира висококачествен и проследим продукт чрез мониторинг на рецептите. За отговор на нормативите за проследяване и контрол на качеството се предоставят много възможности за събиране на данни и изготвяне на отчети за всяка партида.

Повишеният контрол върху производството на храни и напитки има няколко предимства за производителите, включително:

 • Елиминиране на грешките при въвеждане на времената и стъпките за всяка рецепта;
 • Премахва необходимостта от традиционните ръчни системи за рецепти;
 • Автоматично актуализиране на зададените температури и други аналогови параметри;
 • Опростено операторско управление;
 • Мониторингът и алармирането позволяват да се откриват и коригират проблеми, преди да се изпрати проблемен хранителен продукт на пазара.
 • Рецептите могат да се използват и за наблюдение на нуждите от суровини, както и за изчисляване на разходите за продукти и партиди продукти.

Интеграция на машини в една система – гъвкавост при промени в продуктите

В много типове производства на хранително-вкусовата индустрия се използват самостоятелни машини за различни процеси. Например при опаковането може да има съчетание на машини за картониране, опаковане, етикетиране, вакуумиране, запечатване, сгъване на кутии, затваряне на капачки, почистване и стерилизиране, както и машини за инспекция и откриване на дефекти.

Когато тези машини са обединени в единна система за управление и мониторинг в реално време, се постига по-ефективно и оптимизирано производство. Например, може лесно да се открият части от процеса които бавят останалите дейности или да се планира поддръжка. Най-важното предимство е че се увеличава гъвкавостта на производството и се правят значително по-лесно промени при смяна на продукти.

Контрол на качеството и проследяване

Високите стандарти за безопасност и качество на храните в ЕС изискват от производителите да проследяват продуктите в процеса на производство и пакетиране. SCADA автоматично събира производствени данни в реално време. При подходяща организация и интеграция на логистичния процес, това позволява да се свърже дадена партида продукти с:

 • първичните суровини;
 • рецептата, по която са приготвени;
 • съответната опаковъчна линия;
 • мрежа за дистрибуция.

Нужната документация се генерира като отчет, директно от SCADA софтуера.

Модерно SCADA решение за хранително-вкусовата индустрия

Изключителната оперативна съвместимост на atvise® scada позволява гъвкаво въвеждане на система за наблюдение и управление – от технологичен процес до пакетиране. Възможен е дори мониторинг на няколко производства или няколко отдалечени завода.

SCADA системите са внедрени в различни приложения в хранително-вкусовата промишленост (F&B) по целия свят. Например:

 • Пивоварни: За наблюдение и управление на производствените процеси, като например ферментация, бутилиране и опаковане, като осигуряват оптимално следене на процесите и качеството на продуктите.
 • Производство на напитки: В съоръженията за производство на напитки системите SCADA се използват за наблюдение на различни етапи от производството, включително смесване, пълнене и опаковане, за да се рационализират процесите и да се поддържа постоянство в качеството на продуктите.
 • Заводи за преработка на храни: Системите SCADA обикновено се използват в предприятия за преработка на храни за наблюдение и регулиране на дейности като стерилизация, готвене по рецепта, замразяване и опаковане, за да се спазват хигиенните стандарти и да се гарантира безопасността на продуктите.
  Вижте приложение на atvise® scada за автоклав ->
 • Млечна промишленост: Системите SCADA намират приложение в млекопреработвателните предприятия за наблюдение на пастьоризацията на млякото, производството на сирене и опаковъчните линии, като спомагат за поддържането на хигиенни условия и спазването на нормативните изисквания.
 • Хладилни инсталации: В хладилните съоръжения, в които се обработват бързо развалящи се продукти на хранително-вкусовата промишленост, SCADA се използва за управление и наблюдение на среди с контролирана температура, като гарантира запазването на качеството и свежестта на продуктите.