Умна smart фабрика

Напредъкът на технологиите ни дава нови средства и инструменти за подобряване на производствения процес.

Какво е умна фабрика (smart factory)?

Умната фабрика е система за производство, която прилага технологии за автоматизация в реално време. Тя се адаптира към променящите се условия на индустриалната среда, и прилага гъвкав производствен модел, целящ по-голяма ефективност на индустриалните съоръжения. Всички елементи на фабриката са свързани помежду си чрез системи като SCADA, което позволява на оператора да контролира дали всички планирани процеси се изпълняват правилно.

Едно от основните предимства на умното производство е, че то се адаптира към промените в търсенето и промените на пазара, т.е. произвежда се толкова, колкото е необходимо в момента.

В конвенционалната фабрика една от основните функции е ефективното управление на ресурсите. Умната фабрика управлява ресурсите още по-добре, но също така минимизира отпадъците и излишъците, защото се произвеждат единствено артикулите, които се търсят на пазара.

Основни технологии в умните фабрики

Интелигентното производство е възможно, благодарение на 6 основни технологии:

IIoT в индустриалния сектор

IIoT е взаимната свързаност на сензори, полеви устройства, машини, други индустриални устройства и индустриални приложения за управление на производството, управление на енергията, анализи и др. Тази свързаност позволява събиране, обмен и анализ на данни, което подобрява производителността и ефективността.

Облачна обработка (cloud computing)

Облачната обработка представлява стартиране на програми или приложения на външен сървър, свързан в мрежата на умната фабрика. Той позволява да се обработват данните от различните машини и индустриални устройства.

Автономни системи

Автономната система е група от мрежи със собствена независима политика, управлявана от оператори. Обикновено се използва в индустриалния сектор за създаване на сигурна компютърна среда в случай на изтичане на информация или кибератаки.

Киберсигурност

Интернет и облачната свързаност на умните фабрики увеличават риска от кибер атаки. За да избегнем проблеми в производствения процес, е необходимо да се приложат поредица от добри практики, процеси и протоколи за сигурност, които гарантират киберсигурността на цялата система.

Универсална интеграция и оперативна съвместимост

В умните фабрики често се срещат различни видове технологии, чието взаимодействие в една интелигентна система може да е затруднено от оперативна несъвместимост. Затова Индустрия 4.0 въведе условието за универсална интеграция, която позволява безпроблемна комуникация между машини, устройства, системи и софтуерни приложения. Най-добрата технология за постигане на тази пълна оперативна съвместимост в момента е OPC UA.

Big Data

Събирането и обработката на големи обеми данни за индустриалния процес е това, което ни позволява да преминем от конвенционална фабрика към умна фабрика. Едно от основните предимства на Big Data е управление, комбиниране и анализиране на всички необходими данни, позволяващи да се зададат и изпълнят корективни действия от машините в реално време.

Big Data позволява да се дефинират фини модели за индустриалния процес, които подобряват производствената ефективност. От данните, събрани в дадена компания или производство, могат да се създават математически модели за получаване на бъдещи прогнози въз основа на минали събития. Така умните фабрики се адаптират към бързите промени, настъпващи на пазара.