Категория: wastewater

  • SCADA за управление на пречиствателни станции за отпадни води

    SCADA за управление на пречиствателни станции за отпадни води

    Пречистването на отпадъчни води е процес на отстраняване на замърсителите и превръщането им във води, които могат да бъдат върнати във водния цикъл или да се използват повторно. Процесите в пречиствателните станции за отпадни води са автоматизирани и SCADA системите осигуряват дистанционен контрол, мониторинг, управление и анализ на данните.